Υπηρεσίες


Δεοντολογία - Απόρρητο

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διέπονται από αυστηρούς δεοντολογικούς κανόνες που εξασφαλίζουν τους κατάλληλους όρους και συνθήκες για τη διεξαγωγή της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Το προφίλ των συμβουλευόμενων, το περιεχόμενο των συνεδριών και οι προσωπικές εκμυστηρεύσεις είναι καθαρά εμπιστευτικά και μη προσβάσιμα από τρίτους. Άρση του απορρήτου συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που το συμβουλευόμενο άτομο σκοπεύει να βλάψει τον εαυτό του ή άλλα άτομα. 

Η σύμβουλος λαμβάνει εποπτεία για τα ατομικά περιστατικά από πιστοποιημένη επόπτρια.